پایان نامه شیمی

پایان نامه شیمی

45 هزار تومان

این محصول شامل ۹ فایل pdf پایان نامه شیمی است که مربوط به دانشگاه های زیر می باشد:

  • دانشگاه مراغه
  • دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره )
  • دانشگاه خوارزمی
  • دانشگاه کاشان
  • دانشگاه یاسوج
  • دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
  • دانشگاه مازندران
  • دانشگاه قزوین
  • دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده پایان نامه شیمی دانشگاه مراغه

تهیه فیلتر ازطریق دستگاه الکتروریسی به عنوان یک روش نوین برای حذف آلاینده ها بشمار می رود که دستگاه الکتروریسی به عنوان یک روش برای تولید الیاف با قطر نانو و میکرومتر است که الیاف در یک میدان مغناطیسی قوی قرار می گیرند. پلیمرهای مختلف مصنوعی، طبیعی، و مواد ترکیبی با موفقیت به الیاف بسیار ریز الکتروریسی شده است. در این میان، ابریشم ماده است که همزمان دارای خواص منحصر به فردی نظیر انعطاف پذیری عالی، استحکام بالا و مقاومت در برابر رطوبت و دما است. بنابراین، در این تحقیق پلیمرهای ابریشم و پلی اکریلونیتریل به صورت آلیاژ و همچنین مجزا الکتروریسی شدند. نانوالیاف تهیه شده توسط آزمون های Zeta sizer ، FT-IR ، SEM , DMA شناسایی شدند. سپس، قابلیت این نانوالیاف به عنوان فیتلر در حذف پساب های رنگی همچون Reactive Black و با استفاده از دنیال کردن غلظت آلاینده ها در زمانهای مختلف، توسط آزمون UV-vis مورد ارزیابی قرار گرفت. علاوه بر این، نتایح نشان داد که افزودن نانو ذرات پلی آنیلین اصلاح شده با ۲TiO به کامپوزیت ابریشم/ پلی اکریلونیتریل سبب افزایش میزان حذف آلاینده می گردد.

 

چکیده پایان نامه  شیمی دانشگاه خوارزمی

لیگاند بازشیف بر پایه سالن ) salen ( عاملدار شده با کربوکسیلیک اسید به عنوان رابط آلی برای تهیه پلیمرهای کوئوردیناسیونی نامحدود ) ICP ( استفاده گردید. لیگاند بازشیف بوسیله ۳-فرمیل- ۴-هیدروکسی-بنزیل( پیریدینیوم کلرید و اتیلن دی آمین (- تراکم ۴-کربوکسی- ۱ سنتز شد. نانوذرات ICP بر پایه فلز از واکنش لیگاند تهیه شده و استات فلزی )روی و مس( بدست آمد. محصولات بدست آمده توسط آنالیزهای CHN ، ICP-OES ، FT-IR ، SEM و TGA شناسایی شدند. اطلاعات آنالیزها اثبات کرد که ساختار پیشنهادی شامل یک لیگاند سالن دیکربوکسیلیک و دو کاتیون فلزی در هر واحد مونومری است. یکی از فلزات در محیط ۲O2N لیگاند سالن کوئوردینه شده و فلز دیگر به عنوان گره برای اتصال رابطهای فلز-آلی به یکدیگر مورد استفاده قرار گرفته است. مکانیسم تشکیل قابل قبولی برای نانوذرات ICP پیشنهاد شده است. پلیمرهای کوئوردیناسیونی تهیه شده پیش مادههای مناسبی برای سنتز اکسید فلزات با مورفولوژی مشابه و اندازه بزرگتر است.

 

چکیده پایان نامه شیمی دانشگاه یاسوج

مبتنی بر تخریب فوتو کاتالیستی رنگ آزور بی با استفاده از نانو ذره /BiOBr/ BiOI4 BiPO به روش طرح مرکب مرکزی میباشد. سنتز نانو ذره /BiOBr/ BiOI4 BiPO با استفاده از روش هیدرو ترمال صورت گرفت. تأثیر پارامترهای مختلف مؤثر بر فرایند تخریب فوتو کاتالیستی مانند مقدار فوتو
کاتالیست، غلظت اولیهی رنگ، pH محلول رنگ و زمان نور دهی به محلول رنگ با استفاده از روش طراحی آزمایش طرح مرکب مرکزی بررسی و بهینه گردید. پس از تجزیه و تحلیل نتایج و بررسی پارامترها در نقاط بهینه درصد تخریب فوتو کاتالیستی رنگ آزور بی با استفاده از فوتو کاتالیست /BiOBr/ BiOI4 BiPO ، ۱۸ درصد به دست آمد. در نهایت درجه واکنش تخریب فوتوکاتالیستی رنگ آزور بی / در نقطهی بهینه ۶۴ توسط فوتو کاتالیست /BiOBr/ BiOI4 BiPO تعیین، و مشخص گردید که درجه واکنش یک و سینتیک واکنش، مطابق مدل سنتیکی لانگمویر- هینشل وود میباشد. بخش دوم: مبتنی بر تعیین دانسیته نانو سیال حاوی نانو ذرهِ گرافن کوانتوم داتِ دکوره شده با نانو ذرات نقره در سیال آب، اتیلن گلیکول و مخلوط آب و اتیلن گلیکول میباشد. تعیین دانسیته توسط دانسیتومتر، در ۸۸ دما و ۴ غلظت متفاوت انجام گرفت. پس از ثبت اعداد مربوط به تغییرات دانسیته در دماها و غلظتهای متفاوت، نمودار تغییرات دانسیته برای نانو سیال حاوی نانو ذرهِ گرافن کوانتوم داتِ دکوره شده با نانو ذرات نقره در سیال آب، اتیلن گلیکول و مخلوط آب و اتیلن گلیکول نسبت به دما و غلظت رسم گردید. پس از بررسی جداول و تجزیه و تحلیل نمودارهای رسم شده مشخص گردید دانسیته نانو سیالِ حاوی نانو ذرهِ گرافن کوانتوم داتِ دکوره شده با نانو ذرات نقره در سیال آب، اتیلن گلیکول و مخلوط آب و اتیلن گلیکول با افزایش دما به دلیل افزایش فاصله ملکولهای نانو ذرات و در نتیجه افزایش حجم و از طرف دیگر رابطهی عکس دانسیته با حجم، کاهش و با افزایش درصد وزنی به دلیل کاهش فاصله بین مولکولی نانو ذرات و افزایش جرم مربوط به نانو ذرات و از طرف دیگر رابطهی مستقیم دانسیته با جرم نانو ذرات، افزایش یافته است.

 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پایان نامه شیمی”